Algemene huurvoorwaarden Danielsvakantiehuizen.nl


Begripsbepalingen

Danielsvakantiehuizen.nl: een particulier die uitsluitend bemiddelt bij de verhuur van vakantiehuizen in opdracht van de verhuurders en hun vertegenwoordigers.

De huurder: degene (m/v) die voor zichzelf en eventueel anderen in een gezelschap op zijn of haar naam een vakantiehuis huurt.

De verhuurder: de eigenaar van het vakantiehuis of diens vertegenwoordiger.

De site: de internetsite www.danielsvakantiehuizen.nl.

De huurovereenkomst: overeenkomst tot (ver)huur van een vakantiehuis en geacht tot stand te zijn gekomen tussen huurder en verhuurder.

Reservering en Annulering

Een aanvraag voor reservering van een vakantiewoning van Danielsvakantiehuizen.nl geschiedt uitsluitend via boekingen op internet. Ontvangst wordt bevestigd met een verzoek tot aanbetaling.De aanbetaling dient binnen 7 dagen na bevestiging van de reservering te zijn betaald op de rekening van Danielsvakantiehuizen.nl. Na ontvangst van de aanbetaling door Danielsvakantiehuizen.nl wordt de reservering definitief bevestigd en komt de huurovereenkomst tot stand. Bij afzegging door huurder na deze bevestiging zijn derhalve kosten verschuldigd. Bij annulering door de huurder binnen 2 maanden voor aankomstdatum is door deze een vergoeding verschuldigd van 25% van de netto huursom (dus excl. kosten en borg) met een minimum van 80 euro; bij opzegging binnen 1 maand voor aankomstdatum bedraagt deze vergoeding de helft van de netto huursom.Huurder draagt desgewenst zelf zorg voor een annuleringsverzekering.De minimaal berekende verblijfsduur bedraagt 3 dagen. In overleg is een korter verblijf met aangepast vertrektijdstip wel mogelijk.

Betaling

De huursom (inclusief borg) wordt naar keuze huurder deels contant of geheel via de bank voldaan. Bij volledige betaling van de huursom via de bank is de aanbetaling 20% en dient het restant uiterlijk 4 weken voor aankomst te zijn voldaan. Bij gedeeltelijk contante betaling bij aankomst aan de huisbeheerder is het voorschot 50% met dien verstande dat nooit meer dan 500 euro contant kan worden voldaan. Bij betaling in contanten worden cheques en biljetten van 200 euro of meer niet geaccepteerd. Bij boekingen binnen 4 weken voor aankomst met gehele betaling via de bank dient het volledige huurbedrag ineens te worden voldaan. Bij - na 1e herinnering - niet nakomen van de betalingsverplichting komt de reservering te vervallen zonder verplichting tot terugbetaling van een reeds betaalde aanbetaling.Vertrek eerder dan gepland- ongeacht aanleiding of oorzaak - leidt niet tot restitutie van betaalde huur en kosten voor schoonmaak. Indien Danielsvakantiehuizen.nl door overmacht of (voorgenomen) verkoop van het vakantiehuis genoodzaakt is de huurovereenkomst te annuleren zal hij de huurder hiervan onmiddellijk per e-mail in kennis stellen. Danielsvakantiehuizen.nl verplicht zich tot onmiddellijke terugbetaling van reeds betaalde bedragen. De huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Borgsom

De huurder betaalt een borgsom. De hoogte van de borgsom kan per vakantiehuis en verblijfsduur verschillen. Er zijn huizen waar de borgsom contant betaald dient te worden bij aankomst. Uit deze waarborgsom zal door de verhuurder enig bedrag worden onttrokken indien er door de hoofdhuurder, zijn medehuurders, bezoekers of meegenomen huisdieren enige schade is toegebracht aan de woning, de inventaris en/of de woonomgeving of indien de betalingsverplichtingen niet zijn nagekomen. De eindcontrole op schades wordt na het vertrek van huurder gedaan tenzij deze aantoonbaar met beheerder een andersluidende afspraak heeft gemaakt. Kosten van energie worden op de borg ingehouden. Dit betreft het werkelijk verbruik van gas, olie en/of electra tenzij op de site anders (d.w.z. geen of ook andere kosten) is aangegeven.Indien naar het oordeel van de beheerder sprake is van ingebrekeblijving bij zelf uitgevoerde eindschoonmaak worden schoonmaakkosten op de borg ingehouden.Indien er na het einde van de reserveringsperiode geen noodzaak bestaat tot inhouding u.h.v. punt 2. zal binnen 14 dagen na de vertrekdatum (het resterende deel van) de waarborgsom worden terugbetaald. 


Aansprakelijkheid

Aan personen onder de 21 jaar wordt niet verhuurd. Zonder begeleidende oudere zal bij aankomst toegang tot het huis geweigerd worden. Bij twijfel kan de beheerder om legitimatie vragen. Bij overtreding zal huurder gesommeerd worden het huis per direct te verlaten. Betaalde bedragen worden niet gerestitueerd. De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld. De huurder is wettelijk aansprakelijk voor diens (niet) handelen alsmede de handelingen van diens mede-huurders en bezoekers, evenals voor de schade die zij veroorzaken. Huurder dient tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te zijn verzekerd. De huurder aanvaardt dat hij de aansprakelijkheid van Danielsvakantiehuizen.nl in geen geval kan inroepen voor schade veroorzaakt aan huurder, zijn mede-huurders of bezoekers, goederen of huisdieren gedurende zijn verblijf. In voorkomend geval verbindt hij zich zijn klachten rechtstreeks te melden aan de eigenaar. Klachten van de huurder die het gevolg zijn van het niet in overeenstemming zijn tussen het huis of inventaris in vergelijking met de beschrijving op de site of de slechte staat van onderhoud van het huis of de tuin bij aankomst van de huurder dienen binnen 24 uur na aankomst aan de beheerder worden gemeld. Ook zal de huurder per onmiddellijk Danielsvakantiehuizen.nl in kennis stellen. In geval een klacht - ook na tussenkomst van Danielsvakantiehuizen.nl- niet binnen een termijn van 1 maand in der minne kan worden opgelost is er sprake van een geschil. Danielsvakantiehuizen.nl zal alsdan ontheven worden van haar bemiddelingsopdracht. De eigenaar en de huurder zullen hun meningsverschil onderling dienen op te lossen. De aansprakelijkheid van Danielsvakantiehuizen.nl kan niet worden ingeroepen, noch kan er door de huurder een beroep op worden gedaan in geval van diefstal, brand of verhaal van de eigenaar van het vakantiehuis tegen de huurder bijvoorbeeld uit hoofde van huurschade. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder en/of zijn medebewoners en/of bezoek of hun bezit ondervindt als gevolg van diens verblijf in het vakantiehuis of omliggende tuin. Aantal personenHet aantal personen dat in een vakantiehuis volgens opgave mag overnachten mag in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal de toegang tot het huis zonder terugbetaling of vergoeding ontzegd dan wel geweigerd worden.


Roken

Roken binnenshuis is niet toegestaan voor de huizen waarbij dat op de site is aangegeven.Roken in slaapkamers is niet toegestaan.


Huisdieren

Meenemen van max. 2 huisdieren is toegestaan voor de huizen waarvoor dat op de site als zodanig is aangeven en wordt door huurder vooraf in de reservering gemeld. Huurder is verplicht het huis bij vertrek haarvrij op te leveren, ook bij laten doen van de eindschoonmaak.


Aankomst- en vertrektijden

De aankomsttijd is 16:00 uur in de middag. Vertrek is uiterlijk 10:00 uur ‘s morgens bij laten doen van de eindschoonmaak resp. 12.00 uur ‘s middags. Huurder dient zich strikt aan deze tijden te houden.Indien de huurder de vertrektijd toch overschrijdt kan een aansluitende huurperiode in rekening worden gebracht en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en eventuele claims van volgende huurders voor rekening van de overschrijdende huurder.


Verantwoordelijkheden en verplichtingen

In verband met het goede verloop van het verblijf is de huurder verplicht richtlijnen van verhuurder en beheerder na te leven en wordt de huurder wettelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die het gevolg zou zijn van diens onrechtmatig gedrag of het niet naleven van de richtlijnen of deze algemene voorwaarden. De huurder verplicht zich ertoe het gehuurde huis inclusief inboedel en haar omgeving te respecteren, met inbegrip van het geluidsniveau in de omgeving. De huurder is verplicht toegang tot huis of tuin te verlenen voor noodzakelijke reparaties en tuinonderhoud. De huurder dient aanwezige huishoudelijke apparatuur als wasmachine, oven of vaatwasser bij vertrek schoon en leeg op te leveren. Gebruik van geluids-, beeld- en huishoudelijke apparatuur is onder voorbehoud van goede werking. 


Specifiek voor de Watersnip: de huurder maakt uitsluitend gebruik van de in het huis aanwezige gemeentelijke vuilniszakken (grijs en groen) voor huis- resp. gft-afval.  Flessen, blikjes, kranten e.d. worden naar daarvoor bestemde containers gebracht. Bij niet of onvoldoende scheiding kan 30 euro op de borg worden ingehouden omdat dit door de gemeente wordt beboet.

De verhuurder behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. Voorwaarden onder voorbehoud van tikfouten.